Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

Sosyal Devlet Milli Devlet

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Sosyal Devlet / Milli Devlet Prof. Dr. Haydar Baş İSTANBUL - 2007 2. BASKI

I. Bölüm: SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET

A) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET

A) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET

Her kültür ve her medeniyet, kendi değerlerinden yola çıkarak insana yorum getirirken; insana ait olan sosyal olaylarıda sahip olduğu bakış açısı ile değerlendirmiştir....

1– MİLLİ DEVLETİN ÖNEMİ

1– MİLLİ DEVLETİN ÖNEMİ

Milli Devlet, temelini “milletlerin tarihindeki değerleri”nden alan, başka ülkeleri taklitten uzak olan ve çağdaş uygarlık seviyesine gitme yolunda bütün diğer ülkelerle yarışan, bütün dün...

B) MİLLİ DEVLET VE ETNİK ÇEŞİTLİLİK

B) MİLLİ DEVLET VE ETNİK ÇEŞİTLİLİK

Devletlerin parçalanması için istismar edilen değerlerden biri de etnik farklılıklardır. İnsan hakları adı altında “azınlık hakları” kavramı gündem edilerek, etnik farklılıkların “ka...

2– ABD DOLARI’NIN SERÜVENİ

2– ABD DOLARI’NIN SERÜVENİ

Önce ABD dolarının serüvenine kısaca bakalım… II. Dünya savaşından sonra Breton Woods’ta toplanan ülkeler, kendi ekonomilerinde ve siyasal bütünlüklerinde Japonya’ya atılan atom bomb...

3– GATT SENETLERİ

3– GATT SENETLERİ

İkinci önemli sürecin ise, GATT görüşmeleri olduğunu söyledik… Breton Woods’la birlikte başlayan bir diğer süreç ise IMF ve Dünya Bankası’nın kurulmasının yanında, GATT toplantıların...

4– GLOBALLEŞMENİN KURALLARI

4– GLOBALLEŞMENİN KURALLARI

a– EKONOMİ SAHASINDA – Kendi üretimleri karşılığı kendi topraklarında başta ABD doları olmak üzere “hard currency”lerin dolanımda olması, / b– SİYASET VE HUKUK SAHASINDA ...

5– GLOBALLEŞMENİN FELSEFESİ

5– GLOBALLEŞMENİN FELSEFESİ

’Bugün dünyadaki Evangelist–Methodist kiliseleri, özellikle de Bush döneminde tek hedefe kitlenmişlerdir. Bu hedef, Nabukednazar’ın rüyasında ortaya çıkan “5. İmparatorluk̶...

6– SÖMÜRGECİLİK

6– SÖMÜRGECİLİK

Gelişmiş ülkelerin, yani bugünün küreselleşme taraftarlarının, azgelişmiş ülkeler üzerindeki baskıları ve içişlerine müdahale ederek bu ülkelerin kaynaklarına sahip olma gayretleri, yukarıda ifade ett...

D) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET TEHDİT ALTINDA

D) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET TEHDİT ALTINDA

Globalleşme sürecinde ülkelerin kaynaklarını, gelirlerini ve nihayet top yekun topraklarını ele geçirmek isteyen odaklar, ABD’nin küresel imparatorluk hayalleri ile ortak hareket etmektedirler. ...

1– BORÇLANDIRMA YÖNTEMİ

1– BORÇLANDIRMA YÖNTEMİ

Devletlere yatırım ve kamu harcamalarını uzun vadeli, faizli krediler ile yapmalarını tavsiye eden global sermaye sahipleri ve kalkınmış kabul edilen ülkeler, başta Dünya Bankası kanalı ile olmak üzer...

2– FİNANSSAL KRİZLER YÖNTEMİ

2– FİNANSSAL KRİZLER YÖNTEMİ

Finans ve sermaye piyasaları bağımsız hale getirilen ülkeler ani sermaye hareketi ile çökertilmekte; finans piyasaları dibe vuran ülkelerin ekonomileri de battığı için, devreye IMF ve Dünya Bankası gi...

4– HAKSIZ ASKERİ MÜDAHALELER YÖNTEMİ

4– HAKSIZ ASKERİ MÜDAHALELER YÖNTEMİ

Devletler, borçlandırma, finanssal krizler ya da demokrasi projeleri ile kontrol altına alınamadığında; geriye ise son şık olarak “işgal etmek” kalmaktadır. Maalesef dünyada sömürgeci ülke...

E) MİLLİ DEVLET VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

E) MİLLİ DEVLET VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

1– MİLLİ DEVLET’İN AB’YE BAKIŞI : a) SİYASİ VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DELİLLER b– EKONOMİ İLE İLGİLİ DELİLLER c– AB’NİN “NE OLDUĞU”NA DAİR DİĞER TEMEL T...

a) SİYASİ VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DELİLLER

a)  SİYASİ VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DELİLLER

AB’nin Ortadoğu hedefleri, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi adlı işgal planı örtüşmektedir. ABD, bölge ülkelerinin sınırlarını –Türkiye’de içinde olmak üzere, değiştirmeyi, gerek...

b– EKONOMİ İLE İLGİLİ DELİLLER

b–  EKONOMİ İLE İLGİLİ DELİLLER

AB ülkelerinde, IMF ve OECD verilerine göre devletlerin ekonomi içerisindeki payı % 40’ların üzerindedir. Fransa’da ise % 50’nin üzerindedir. Devletin en kârlı kurumlarının global s...

3– NASIL BİR BİRLİKTELİK?

3– NASIL BİR BİRLİKTELİK?

Uluslararası ilişkiler dikkate alındığında, devletlerin tek başlarına dünya sahnesinde yer almaları zor, belki de imkânsızdır. Bu nedenle, devletler arasında tarih boyunca çeşitli menfaat birliktelikl...

II. Bölüm: SOSYAL DEVLET OLARAK MİLLİ DEVLET

SOSYAL DEVLET OLARAK MİLLİ DEVLET

SOSYAL DEVLET OLARAK MİLLİ DEVLET

Sosyal Devlet kavramı, hemen hemen bütün devletlerin anayasalarında ki temel hükümlerdendir. Bütün iktisat görüşleri, Sosyal Devleti veya refah devletini hayata geçireceğini iddia eder. Ama ilk defa h...

A) SOSYAL GÜVENLİK

A) SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Devlet / Milli Devlet’in tarif ettiği sosyal güvenliğin farklarını ortaya koymak için şu ana kadar Batı dünyasında ve ülkemizde uygulanan Sosyal Güvenlik anlayışlarına kısa bir göz atalım...

B) SOSYAL HİZMETLER

B) SOSYAL HİZMETLER

Sosyal Devlet’in ikinci ayağı ise “sosyal hizmetler”dir… Bu bağlamda eğitim hizmeti, kültür hizmetleri, din hizmetleri, spor hizmetleri vb. faaliyetleri bu bölümde ele alabilir...

C) SOSYAL YARDIMLAR

C) SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal Devlet’in bir diğer da sosyal desteklerdir. Bunun başında “vatandaşlık maaşı” gelmektedir. Sosyal Devlet, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarına maaş verecektir. ...

III. Bölüm: İNSAN VE DEVLET

İNSAN VE DEVLET

İNSAN VE DEVLET

Konu başlıkları aşağıda listelenmiştir. A) Tarih Boyunca Devlet Anlayışları B) İnsan Meselesine Bakış...

A) TARİH BOYUNCA DEVLET ANLAYIŞLARI

A) TARİH BOYUNCA DEVLET ANLAYIŞLARI

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, bir devletin var olabilmesi için onu var edecek bir millet veya milletler topluluğunun olması gerekir. Yani “insandan ayrı bir devlet”ten bahsedilemez....

1– KAPİTALİZM’DE DEVLET

1– KAPİTALİZM’DE DEVLET

Kapitalist anlayışların devlet kavramına nasıl yaklaştıklarını, tarihsel olarak kapitalist düşünce içerisinde devletlerin nasıl bir evrim geçirdiğini anlamak için öncelikle kapitalizmin üzerine oturdu...