Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

ENFLASYON

Enflasyon en basit tarifi ile fiyatlar genel seviyesi­nin yükselmesidir. Bu artış mal piyasalarında olabile­ceği gibi faktör piyasalarında da olabilir. Enflasyon ekonominin denge durumunda olma­masından kaynaklanan bir hastalıktır. Bu dengesizli­ğin bir ucunda deflasyon diğer ucunda ise enflasyon vardır. Enflasyon en fazla sabit gelirli kesimde gelir kaybına sebep olduğu için gelir dağılımında denge­sizliği de artırmaktadır.

A- Talep Enflasyonu

B- Maliyet Enflasyonu